Tanítanál? Regisztrálj az elsők között, és hirdesd magad INGYEN!
A Studi.hu weboldal sütiket (cookie) használ az oldal egyes funkcióinak kényelmes használata miatt. Ezen felül az Ön döntésére bízzuk a következőket:
hozzájárulok, hogy a látogatásom adatait egyes tartalmak és hirdetések automatikus személyre szabásához felhasználják
hozzájárulok, hogy a weboldal látogatása közben névtelen adatokat gyűjtsenek a tevékenységemről és ezt a felhasználói élmény javítása céljából elemezzék
Részletesebb információkért tekintse meg adatvédelmi tájékoztatónkat!

Adatvédelmi tájékoztató és ÁSZF

 

Adatvédelmi nyilatkozat

 

 • Szolgáltató

Cégnév: Studi Online Betéti Társaság (Studi Online Bt.)
Székhely: 1188 Budapest, Fenyőfa utca 1/A 4. emelet 17.
Képviselő: Sallai Péter Ferenc
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg.01-06-792447
Cégalapítás dátuma: 2017/08/30
Cég főtevékenysége: 6312 ’08 Világháló-portál szolgáltatás
Adószám: 26117625-1-43
Illetékes kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
A cég adózási besorolása: alanyi adómentes tételes kisadózó (ÁFA-mentes)
Számlavezető bank: Unicredit Bank
Bankszámlaszám: 10918001-00000095-85770003
Email cím: info@studi.hu

 Felek

Felhasználó

Felhasználónak minősül minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki valamilyen formában igénybe veszi a Szolgáltatást (a továbbiakban: Felhasználó)

Felhasználónak minősül minden olyan regisztrált tag, aki a regisztrációs folyamatot végigvitte, elfogadta a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve az Adatvédelmi Tájékoztatóban írtakat. A sikeresen regisztrált felhasználók a szolgáltatás admin felületére egy felhasználónévvel valamint egy jelszóval jelentkezhetnek be.

Látogató
Azon személy, aki a www.studi.hu weboldalon nem Regisztrált, vagy nincs Bejelentkezve, bizonyos szolgáltatásokat és opciókat nem érhet el, csak Regisztráció után.

Hirdető
 Hirdetőnek minősül az a Felhasználó, aki a www.studi.hu weboldal által kínált valamely hirdetési formára (kiemelés, főoldalon való megjelenés, hírlevélben való megjelenés, kipróbáltuk programban való részvétel stb.), meghatározott időtartamra előfizet.

Hirdetés
A Hirdető által közzétett, feltöltött valamennyi tartalom, információ, kép, videó és egyéb anyag.

 

Fogalmak

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Weboldal: a www.studi.hu portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő;

Facebook oldal: a https://www.facebook.com/studi.hu/ portálon található oldal, amelynek gondozását az Adatkezelő végzi.

Alapelvek

A Studi Online Bt. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a weboldalon kezelt személyes adatait.

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő címe: 1188 Budapest, Fenyőfa utca 1. A. ép. IV. em. 17.
Az adatkezelő elérhetősége: info@studi.hu

Kezelt Adatok köre, adatkezelés célja, időtartama:

Regisztráció

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a regisztrációval egyidejűleg hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, e-mail), Természetes cím, Számlázási cím, Honlapcím, Regisztráció dátuma.
Az adatgyűjtés célja: a studi.hu weboldalon történő önkéntes közzététel, melynek keretében a felhasználó saját szolgáltatásait hirdeti nyilvánosan, illetve a megrendelések teljesítése és számlázása

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

 • az Adatkezelő munkatársai és alkalmazottai
 • a Studi.hu weboldal látogatói számára a nyilvánosságra

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a felhasználói profil törlésével egyidejűleg törlésre kerülnek. A személyes adatok nyilvánosság felé történő közlése a Studi.hu weboldal keresője által eredményezett találati listában a hirdető erre vonatkozó előfizetésének lejártával megszűnik. A Felhasználó saját kezűleg bármikor törölheti profilját a "Fiókadatok" menüpont "Fiók törlése" gombbal. 

A Felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A weboldal látogatottságának mérésére és a felhasználói élmény kavítása érdekében a Szolgáltató külső szerverek által támogatott webanalitikai mérését végezheti. (Google Analytics, HotJar)
Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy adatai mérésre kerüljenek, úgy lehetősége van annak blokkolására a böngészőjében lévő blokkoló telepítésével.

Email címek, Automatikus üzenetek, Hírlevél
Az email címek elsősorban a Felhasználó regisztrálása, a szolgáltatás teljesítése valamint a kapcsolattartás céljából használja fel.

A regisztrációt követően a megadott email címre a rendszer által automatikusan küldött üzenetek vagy a rendszer használatához segítséget nyújtó levelek érkezhetnek, azonban ezek promóciós jellegű tartalommal nem bírnak.
A regisztrációs folyamat során a Felhasználó által megadott email címre hirdetést vagy hírlevelet a Szolgáltató kizárólag a Felhasználó hozzájárásával küld. A regisztráció során a Felhasználó egyidejűleg beleegyezhet abba, hogy a Szolgáltató Hírlevelet küld számára. Erre a "Hírlevélre feliratkozás" elnevezésű gomb kipipálásával van lehetősége.
Amennyiben a Felhasználó nem kíván a továbbiakban hírlevél vagy reklám tartalmú emaileket kapni, úgy lehetősége van leiratkozni arról, melyet a saját felhasználóneve alatt található admin felületen a "Szeretnék hírlevelet kapni" nevű szöveg melletti pipa eltűntetésével tehet meg.

Adatkezelés célja: A honlapon regisztrálók adatainak felhasználása hírlevél küldése céljából

Adatkezelés jogalapja: Az érintett adatainak kezelése hírlevélre való feliratkozásának kifejezett elfogadásával 

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok: Név, cím, telefonszám, emailcím, honlapcím

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hírlevélre való feliratkozásától az érintett kérésére történő törlésig

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozók.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-133906/2017.

A hírlevelek tartalma: aktuális kedvezmények, promóciók valamint nyereményjátékok.

Felhasználó értékelése

A Felhasználó által nyújtott oktatást, tanórát, magánórát vagy tanfolyamot igénybe vevő értékelheti azt a a Studi.hu weboldal felületén szabad szöveges formában és/ vagy csillagos besorolás alapján.
Az értékelés személyes adatokat is tartalmazhat. Az "értékelés beküldése" gomb megnyomásával a Látogató hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez. A megadott adatait semmilyen más célra nem használjuk fel és harmadik félnek sem adjuk át.
Kezelt adatok köre: név, email cím
Az értékeléskor nyilvánosságra hozott adatok: név, értékelés időpontja, címe, tartalma
Az Adatkezelés jogalapja: A Látogató önkéntes hozzájárulása
Az Adatkezelés időtartama: A Látogató által írt vélemény a Felhasználó profiljának érvényességéig jelenik meg. A vélemény a Felhasználó kérésére törlésre kerül a kérelem beérkezését követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb 10 napon belül. 
Az érintettek köre: a Studi.hu weboldalon értékelést közzétevő Látogatók

Nyereményjátékok

A Studi Online Bt. (a továbbiakban Szervező) időszakosan nyereményjátékot hirdet Facebook vagy egyéb közösségi oldalán, illetve hírlevélben. 
Közösségi oldalon meghirdetett nyereményjátékokban a Studi Online Bt. közösségi oldalát követők, a hirlevélben meghirdetett nyereményjátékokban pedig a hirlevélre feliratkozók vehetnek részt.

Az adatkezelés célja: Az aktuális nyereményjáték szabályait elfogadó résztvevők adatainak kezelése nyereményyük átadása céljából.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezeléshez az érintett a nyereményjátékot meghirdető és a játékszabályzatot magába foglaló Facebook poszt kedvelésével vagy bejegyzés írásával járul hozzá

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok: Név, Facebook profil, email cím

Az adatkezelés időtartama: A nyereményjáték időtartama

Az érintettek köre: A nyereményjátékot meghirdető és a játékszabályzatot magába foglaló Facebook posztot kedvelő vagy a poszthoz hozzászólást író személyek.

Adatkezelési nyilvántartási szám NAIH-133903/2017.


1. A Studi Online Bt. által szervezett játékokban kizárólag azok a második pontban meghatározott természetes személyek vehetnek részt, akik a részvételi szabályzatot elfogadják és a nyereményjáték során hozzászólást írnak a
játékot meghirdető poszt alá a Studi Facebook oldalán.
2. A Nyereményjátékon részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel, illetve Facebook regisztrációval rendelkező, 18 évet betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Szabályzatban foglalt feltételeknek. A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Studi online Bt. vezető tisztségviselői, megbízottai, dolgozói, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
3. A lebonyolító a Nyereményjáték lejártát követően kisorsol egy vagy több nyertest a választ adók közül, és nevét az Studi Facebook oldalán kihirdeti.
4. Az adott Nyereményjátékban minden Résztvevő csak egyszeri hozzászólással vehet részt.
5. A Studi Online Bt. a nyerteseket Facebook-on és/vagy emailben értesíti, ahol a nyeremények átvételéhez szükséges további adatok megadását kérheti. A nyertesnek a kért adatokat (pl.: név, email cím, telefonszám) 5 munkanapon belül továbbítania kell a Szervező számára, ellenkező esetben új nyertes kerül kisorsolásra. A Szervező maximum egyszer hirdet új sorsolást. 
6. A nyertesek a nyereményt az aktuális játék szabályzatában meghirdetett módon vehetik át. 
7. A nyeremény készpénzre nem váltható.
8. A nyereményjátékok nem tartozinak a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A Nyereményjátékban való részvételre és nyereményre kizárólag az a személy jogosult, aki jelentkezését szabályosan benyújtotta és helyesen adta meg a Szervező számára a Résztvevő azonosításához szükséges adatokat. A Résztvevő által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a személyes kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.  
9. A Nyereményjátékon való részvétel, valamint a játék során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a Résztvevő figyelmét a Szabályzat és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Szabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Nyereményjátékon. A Játékra történő jelentkezéssel a Résztvevők az adatkezelés szabályait, illetve a Szabályzatot elfogadják. A Résztvevők a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
9.1 nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a nyereményjátékkal kapcsolatban nyilvánosságra hozza;
9.2 a megadott személyes adataikat a Szervező a nyereményjátékon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelje, ennek érdekében célhoz kötötten felhasználja;
9.3 részvételükkel minden tekintetben elfogadják az itt megjelentetett és a játék során külön közzétett részvételi szabályzat minden rendelkezését
10. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Résztvevő adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Szervező az adatkezelés során kizárólag a Játékos nevét használja fel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését. Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.
11.A Nyereményjátékon való részvétel során a felhasználó tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Nyereményjátékon résztvevők esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Játék hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Résztvevő a Nyereményjátékon való részvételt kizárólag a saját kockázatára vállalja. A Szervezőt, illetve megbízottját a Nyereményjátékkal összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Nyereményjáték felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.
12. A fenti okok következtében a Szervező illetve megbízottja, a Nyereményjáték alkalmazásával kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint. Minden más kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes szavatosság, jótállás vagy felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt, különös tekintettel a jelen Szabályzatban foglalt esetekre. A fentiek mellett Szervezőt, megbízottját nem terheli felelősség a Facebook oldal használatával kapcsolatban vagy azok alapján a felhasználó, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett a Facebook oldal használatának bármilyen módon való ellehetetlenülését, adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, harmadik személyek követelését. A Nyereményjáték feltételei úgy kerültek meghatározásra, hogy az abban foglalt előnyök a felelősség kizárásáért, illetve korlátozásáért a Polgári Törvénykönyv. 314. § (2) szerint megfelelően biztosítják.
13. Ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a Szabályzat megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén a Szervező, illetve megbízottja nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a Nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.
14. Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték bármely okból történő megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Nyereményjátékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Studi Facebook oldalán.
15. Amennyiben a Résztvevő bármely Szabályzatban rögzített feltételt nem teljesíti, a Nyereményjátékon való részvételi jogosultságát visszaélésszerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy a Nyereményét megadott határidőn belül nem veszi át, úgy a Résztvevő, illetve Nyertes a Nyereményjátékból kizárja magát, a Nyertes a Nyeremény átvételére nem jogosult.
16. A Szabályzatra és a Nyereményjátékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékon való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
17. A Facebook a Nyereményjétékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Nyereményjátékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Nyereményjátékkal. A Résztvevő az általa a Játék során átadott információkat a Szervező, illetve megbízottja, és nem a Facebook számára adja át.
 

Közösségi oldalak

A Felhasználó a regisztrációval egyidejűleg elfogadja, hogy a Szolgáltató közösségi oldalain (Facebook, Instagram, Youtube stb.) a Felhasználó által megadott tartalmak (képek, információk, tanfolyamok stb.) megosztásra kerülhetnek a Studi.hu weboldal közösségi oldalain. 

Sütik használata

A studi.hu honlap a Felhasználók és Látogatók elemzése érdekében sütik használatát alkalmazza. 
A Szolgáltató valamint az alábbiakban megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás és magas felhasználói élmény biztosítása érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. 

A büngészők menüsorában található "Segítség" opció tájékoztatást adhat az alábbiakra vonatkozóan:
- a Felhasználó milyen módon tudja letiltani a "cookie"-kat
- hogyan fogadhat el új cookie-kat
- hogyan kapcsoljon ki egyén cookie-kat

A Szolgáltató a következő szolgáltatások alkalmazásához használja a sütiket:

 • Google Analytics: melynek segítségével a Szolgáltató a weboldalon tett látogatásokról statisztikai elemzések céljából adatokat gyűjt, melyek a Felhasználó/ Látogató azonosítására nem alkalmasak. Az adatok vonatkozásában a Google Inc., mint adatfeldolgozó jár el. A Google Inc. Adatvédelmi irányelve a https://policies.google.com/privacy oldalon érhető el. 
  A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics a felhasználók számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Weboldalon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Weboldal használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki. A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google a Weboldal üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a Felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Weboldal használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a Weboldal üzemeltető felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.
  Az adatok a Google Analytics rendszeréből automatikusan törlésre kerülnek 26 hónap elteltével.

  Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
  A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
  A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
  A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
   
 • HotJar: A felhasználói élmény javítása érdekében a Szolgáltató a weboldalon tett látogatásokról elemzések céljából adatokat gyűjt, melyek a Felhasználó/ Látogató azonosítására nem alkalmasak. A HotJar szolgáltatásait a Szolgáltató  a Felhasználó/ Látogató szokásainak megértése (pl.: mennyi időt töltenek az oldalon, mely linkekre kattintanak vagy mit szeretnek/ nem szeretnek felhasználóként) és a magasabb felhasználói élmény kialakítása céljából használja. A Hotjat cookie-kat és más technológiákat alkalmaz a Felhasználói/ Látogatói viselkedésre és az általuk hazsnált eszközökre, eszközök képernyő méretére, eszköz típusára, böngésző típusára, földrajzi lokációjára, nyelvére vonatkozó adatok gyűjtésére vonatkozóan. A HotJar ezeket az adatokat álnevesített profilokban tárolja. Sem a HotJar sem a Szolgáltató nem használja ezen információkat a Felhasználók/ Látogatók azonosítására. A Látogatók általi böngészés és a Felhasználók általi Profilszerkesztés során megadott adatok, email címek és a szabadszavas keresőben megadott szöveges tartalmak kitakart állapotban kerülnek rögzítésre, így azok azonosításra nem alkalmasak. A HotJar rendszerében felvett adatok a Szolgáltató által kezdeményezett törlésétől számított 30 napon belül a HotJar rendszeréből törlésre kerülnek. A rögzített adatok a Szolgáltató általi törlési szándék nélkül is törlésre kerülnek annak keletkezésétől számított 365. napon belül automatikusan. 
  Amennyiben a Felhasználó/ Látogató szeretné inaktiválni a HotJar által mért adatok mérését a Szolgáltató weboldalán, azt az alábbi linken megteheti.  

Külső Szolgáltatók

A Studi.hu weboldal az online fizetéshez a Barion Payment Zrt. (Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1., honlap: https://www.barion.com/hu/kapcsolat/ ) felületét veszi igénybe.
A Studi Online Bt. a következő adatokat továbbítja a Barion Payment Zrt. részére, melyek a Felhasználó által kerülnek megadásra a vásárlás létrejötte érdekében: Név, számlázási cím, adószám. 
A Barion Payment Zrt. a Studi Online Bt. szerződött partnere (Barion Payment Zrt. Adatkezelés nyilvántartás száma NAIH -73794/2014), a Felhasználó általuk használt banki adatait a Studi Online Bt. rendszere nem tárolja. 
A fenti adattovábbításhoz az érintett a www.studi.hu weboldalon való regisztrációja során önként járul hozzá.
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A Felhasználó által a fizetéskor megadott adatok
Az érintettek köre: A szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók
Az adatkezelés célja: a szolgáltatás létrejötte, a fizetés megvalósítása
Az adatkezelés időtartama: A számlák megőrzésére vonatkozó törvényi kötelezettség betartása érdekében a Szolgáltató megőrzi azt a kiállítástól számított 8 évig. 
Az adatkezelés jogalapja: A Felhasználó hozzájárulása és az adatok önkéntes megadása
 

A Studi.hu weboldal az online számlázáshoz a Billingo (Octonull Kft., székhely: 1085 Budapest, József körút 74. 1. emelet 6., honlap www.billingo.hu) szolgáltatását veszi igénybe.
A Studi Online Bt. a következő adatokat továbbítja a Billingo részére, melyek a Felhasználó által kerülnek megadásra a vásárlás létrejötte értelmében: Név, számlázási cím, adószám. 
A Billingo a Studi Online Bt. szerződött partnere (Octonull Kft. Adatkezelés nyilvántartás száma NAIH-116226/2017.), a Felhasználó általuk használt adatait a Studi Online Bt. rendszere nem tárolja. 
A Billingo számlázóprogram által kiállított számlát a Felhasználók a Studi weboldalba történő bejelentkezést követően a SZÁMLÁK menüpont alatt érhetik el. A számlák megőrzésére vonatkozó törvényi kötelezettség betartása érdekében a Szolgáltató megőrzi azt a kiállítástól számított 8 évig. 
A fenti adattovábbításhoz az érintett a www.studi.hu weboldalon való regisztrációja során önként járul hozzá.
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A Felhasználó által a fizetéskor megadott adatok
Az érintettek köre: A szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók
Az adatkezelés célja: a szolgáltatás létrejötte, a fizetés megvalósítása
Az adatkezelés időtartama: A számlák megőrzésére vonatkozó törvényi kötelezettség betartása érdekében a Szolgáltató megőrzi azt a kiállítástól számított 8 évig. 
Az adatkezelés jogalapja: A Felhasználó hozzájárulása és az adatok önkéntes megadása

A Studi.hu weboldal tárhelyszolgáltatója az INTEGRITY Kft., amely adatfeldolgozóként 
Név: INTEGRITY Kft.
Székhely: Székesfehérvár
Telephely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Email cím: office@integrity.hu
Telefonszám: (1) 450 26 60

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A Látogató, Felhasználó által megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi Látogató, Felhasználó.

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy a Látogató a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az érintett jogai:

- Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
- Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
- Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
- Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.
- Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

A Studi Online Bt. által kibocsátott számlák és a számlákkal kapcsolatos adatok továbbításra kerülnek a Szanix Bt. könyvelőiroda felé.
Az adatok továbbítása kizárólag a számlaadási és az adóhatóság felé irányuló pénzügyi elszámolási kötelezettség teljesítése érdekében, a törvények betartása mellett történik, kizárólag a szolgáltatás biztosítása érdekében és a törvényi jogszabályokban meghatározott mértékben és ideig.    
Az adatkezelés jogalapja: a számlaadási és pénzügyi elszámolási kötelezettség.
Az adatkezelő által kezelt személyes adatok: A Studi Online Bt. a következő adatokat továbbítja a Szanix Bt. részére, melyek a Felhasználó által kerülnek megadásra a vásárlás létrejötte értelmében: Név, számlázási cím, adószám. 
Az adatkezelés időtartama: A számlaadási és tárolási kötelezettségek, törvényi előírások által meghatározott időtartama
Az érintettek köre: Azon Felhasználók, akik az ingyenes időszak lejárata után, adatlapjukat meghosszabbítják a Studi.hu weboldalon, egy általuk kiválasztott előfizetői csomag megvásárlásával. 


A Felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó jogosult a Studi weboldal által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról tájékoztatást kérni. . 
A Studi weboldal a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Studi weboldal a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó az adatkezelésre vonatkozó kérésével az Adatvédelmi Tájékoztató "Szolgáltató" elnevezésű pontjában meghatározott elérhetőségeken kérhet tájékoztatást.

Adatok törlésére, módosítására való jog

A Felhasználó bármikor jogosult az általa megadott személyes adatok módosítására, melyet a Profiljába történő belépést követően (melyhez a regisztrált email cím és jelszó szükséges) az Alapadatok menüpont alatt
módosíthat vagy törölhet. 
A Felhasználó a belépést követően a "Fiókadatok" menüpont alatt véglegesen törölheti fiókját, és mentett adatait. Ebben az esetben a profiljához tartozó link, hivatkozás törölt profil státuszt fog megjeleníteni. 
A Felhasználó kérheti adatlapjának törlését is, melyet a Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 10 napon belül véghezvisz. A törlés nem vonatkozik a jogszabályban előírt szükséges adatok kezelésére (például: számviteli szabályozás, számlamegőrzés), melyeket a Szolgáltató a szükséges ideig kezel.

A személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
A Felhasználó a jogait az Adatvédelmi Tájékoztató "Szolgáltató" elnevezésű pontjában meghatározott elérhetőségeken gyakorolhatja.
A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy

2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.
A  Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a Nemzeti Jogszabálytárban olvasható.

 • A Szolgáltató köteles a Szolgáltatásban tárolt adatok kezelését törvényes módon ellátni.
 • A Szolgáltatás használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzítheti a Felhasználók IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.
 • A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.
 • Felhasználó adatai, a tárhelyen és adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és Szolgáltató között felmerülő kérdések, viták megoldásakor.

 

 

Általános szerződési feltételek

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

E-mail: info@studi.hu

 

 • Szolgáltató

Cégnév: Studi Online Betéti Társaság (Studi Online Bt.)
Székhely: 1188 Budapest, Fenyőfa utca 1/A 4. emelet 17.
Képviselő: Sallai Péter Ferenc
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg.01-06-792447
Cégalapítás dátuma: 2017/08/30
Cég főtevékenysége: 6312 ’08 Világháló-portál szolgáltatás
Adószám: 26117625-1-43
Illetékes kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
A cég adózási besorolása: alanyi adómentes tételes kisadózó (ÁFA-mentes)
Számlavezető bank: Unicredit Bank
Bankszámlaszám: 10918001-00000095-85770003
Email cím: info@studi.hu

 Felek

Felhasználó

Felhasználónak minősül minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki valamilyen formában igénybe veszi a Szolgáltatást (a továbbiakban: Felhasználó)

Felhasználónak minősül minden olyan regisztrált tag, aki a regisztrációs folyamatot végigvitte, elfogadta a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve az Adatvédelmi Tájékoztatóban írtakat. A sikeresen regisztrált felhasználók a szolgáltatás admin felületére egy felhasználónévvel valamint egy jelszóval jelentkezhetnek be.
 

Látogató
Azon személy, aki a www.studi.hu weboldalon nem Regisztrált, vagy nincs Bejelentkezve, bizonyos szolgáltatásokat és opciókat nem érhet el, csak Regisztráció után.
 

Hirdető
 Hirdetőnek minősül az a Felhasználó, aki a www.studi.hu weboldal által kínált valamely hirdetési formára (kiemelés, főoldalon való megjelenés, hírlevélben való megjelenés, kipróbáltuk programban való részvétel stb.), meghatározott időtartamra előfizet.
 

Hirdetés
A Hirdető által közzétett, feltöltött valamennyi tartalom, információ, kép, videó és egyéb anyag.

 

Az általános szerződési feltételek elfogadása

 1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a weboldal szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a weboldal felhasználója között.
 2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a weboldal szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem töltheti fel adatlapját sem.

A megrendelés lépései:

 1. A regisztráció menete
 2. A megrendelés összeállítása
 3. Számlázási és fizetési adatok megadása
 4. Fizetés
 5. A megrendelés visszaigazolása/teljesítése

Egyéb fogalmak:

1. Profil, Adatlap: A regisztrált Felhasználó által megadott adatokból összeállított és a keresési listákban megjelenő adatlap, melynek célja, hogy a Felhasználót vagy az általa hirdetett szolgáltatást a weboldal látogatói megtalálják és értékelésüket, véleményüket megoszthassák.

2. Tanfolyam: "Kis csomag" és "Prémium csomag" vásárlása esetén a Felhasználónak lehetősége van Tanfolyamot hirdetni, mely/-ek a Profil/Adatlap alatt illetve a keresési listákban külön is megjelennek. A Tanfolyamok tartalmaznak többekközt Kezdési dátumot, Csoportlétszámot, esetleges Kedvezményeket, Képeket illetve lehetőség van az Adatlapon megadottól különböző helyszín feltöltésére is.

3. Adatlap kiemelése: Az Opcionális kiegészítők közé tartozik, melynek lényege, hogy a találati listában kiemelést szerez vele a Felhasználó, így nagyobb eséllyel találják meg a Látogatók az általa hirdetett szolgáltatást.

4. Főoldali megjelenés:  Az Opcionális kiegészítők közé tartozik, melynek lényege, hogy megvásárlásával a Felhasználó a Főoldalon a nyitólapi képek alatt megjelenik, a többi főoldali megjelenést választó Felhasználóval egyidejüleg. A főoldali megjelenésre egyszerre 3 Felhasználó profilja jeleníthető meg, így a rendszer által generált és váltakozó adatlapok kerülnek megjelenítésre.

 

ÁSZF célja, hatály és közzététele

 • Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a szolgáltatást biztosító és az azt igénybe vevő Felhasználó között a szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó általános szerződési feltételeket és a szolgáltatás használata során a Felek közötti jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.
 • A Felhasználó a Studi.hu portál használatával kötelezően elfogadja a jelen ÁSZF-et, mellyel kötelezettséget vállal az ÁSZF esetleges változásainak nyomon követésére.
 • Az ÁSZF-ben foglaltakat a Szolgáltató egyoldalúan bármikor módosíthatja, melyről a Felhasználónak írásos tájékoztatást nem köteles nyújtani.
 •  A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja megegyezik a Szolgáltató weboldalán történő publikálással (http://studi.hu/jog).
 • Jelen ÁSZF 2018. Január 08. napjától határozatlan időre szól.
   

A Szolgáltatás

 • A szolgáltatás leírása

A Studi.hu egy közvetítő portál, mely magántanárok, iskolák, oktatási központok vagy felnőtt képző intézmények tanfolyamait, kurzusait illetve óráit jeleníti meg  kategóriákra bontva, segítve ezzel a látogatók keresési folyamatát illetve a Felhasználók által kínált szolgáltatás népszerűsítését.

A Szolgáltató a Studi.hu portálon helyet biztosít adatbázisában a Felhasználók részére, ahol szolgáltatásaik és egyéb (reklámok, banner reklámok) reklámok megjelenésére biztosít lehetőséget.

Regisztráció

 • A Studi.hu szolgáltatásainak használatához regisztráció szükséges. A regisztráció magával vonja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, melyet a Felhasználó kötelezőnek ismer el, továbbá kijelenti, hogy elfogadja és megérti az Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtakat. A Szolgáltató nem vonható felelősségre azért, ha egy felhasználó mások adataival visszaél a feliratkozáskor, vagy nem pontos adatot ad meg.
 • A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat (különös tekintettel a felhasználó névre és jelszóra) titokban tartani. A jogosulatlan használatból eredő károkért a Felhasználó felel.
 • A Felhasználó felel az általa a regisztrációkor és a későbbiekben a felhasználói profil oldalán megadott adatokért (név, számlázási adatok, kapcsolattartáshoz szükséges adatok stb.) és azok hitelességéért.
 • A regisztrációval létrejön a Felhasználó személyes ügyfélfiókja, melyet a továbbiakban a regisztrációkor megadott email címmel és jelszóval érhet el a rendszerbe történő bejelentkezés után.
 • A Felhasználónak lehetősége van az ügyfélfiókjának a saját Facebook fiókjaival való összekapcsolására, és ily módon a Studi.hu rendszerébe ezen szolgáltatókon keresztüli bejelentkezésre.
 • Amennyiben ugyanazt a felhasználói fiókot gyaníthatóan több személy is használja, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felhasználói fiókjának felfüggesztésére vagy törlésére. 30 napon belül 3, a rendszer által észlelt felhasználói fiók megosztás esetén a felhasználói fiókot a Szolgáltató jogosult véglegesen felfüggeszteni vagy törölni.
 • A regisztrációval a Felhasználó egyidejűleg elfogadja, hogy Adatlapja vagy az általa közzétett Tanfolyamai véleményezhetővé válnak a Látogatók által. A vélemények publikálásához a Látogatónak meg kell adnia a nevét, email címét, valamint az értékelés címét, melyet az "Értékelés beküldése" gombbal aktivál.
 • A regisztrációval a Felhasználó egyidejűleg elismeri, hogy az Adatlapjához feltöltött tartalmak (leírások, nevek, linkek, képek) jogtisztaságáért ő felel.  
 • A Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.
   

Díjfizetés és számlázás

 • A Felhasználó csak abban az esetben aktiválhatja profilját, tanfolyamait, amennyiben a Szolgáltató által meghatározott ellenértéket megfizette.
 • A fizetést követően az előfizető a számlát a Fiókján belül, a SZÁMLÁK elnevezésű menüpont alatt kapja meg letölthető, PDF formátumban, melyet a Billingo rendszer biztosít. A Felhasználó elfogadja, hogy a számlát a Studi Online Bt. állítja ki, 0%-os áfatartalommal (alanyi adómentes). A Felhasználó az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja. A számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 165. § (1) bekezdés b) pontjában,  165/A. § (2) bekezdésében írtaknak, aláírás és pecsét és nélkül is érvényes. 

Árak

Az új email címmel regisztrálók számára ingyenes próbaidőszakot biztosítunk, melynek időtartama 10 nap. A ingyenesség lejáratát követően automatikus üzenetben értesítjük a regisztrálót.

Az oldalon nem számolunk fel ÁFÁt, ezért közzétett árak sem tartalmaznak ÁFÁt, mert vállalkozásunk ÁFA körön kívüli. A váráslás után kiállított számla ÁFA tartalma ezért minden esetben 0 Ft lesz.

Lehetséges fizetési módok

 • A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el.
 • Egyedi megállapodás esetén a szerződés magában foglalhat más fizetési módot is.

 

 • A díjfizetést követően a Studi.hu oldalon a profil aktiválódik.
 • A Felhasználó több előfizetési csomagból is választhat, attól függően, hogy mennyi időre és milyen szolgáltatást kíván igénybe venni a www.studi.hu oldalon. Amennyiben a Felhasználó a már kifizetett előfizetési idő lejárta előtt csomagot kíván váltani, a Szolgáltató erre lehetőséget biztosít számára, a felmondott előfizetéséből időarányosan fennmaradó összeget pedig az új előfizetésébe beszámítja.
 • A Felhasználónak további kiemelési lehetőségek vásárlására is lehetősége van, melyet rendszerbe történő belépést követően, az ellenérték megfizetése után aktiválhat. 
  A kiemelések érvényessége a Felhasználó által választott előfizetési csomag érvényességéig tart. Az esetlegesen az előfizetési csomagnál hosszabb időre történő kiemelési lehetőség vásárlása esetén a Szolgáltató pénzvisszafizetést nem vállal.
 • Egyes "Opcionális kiegészítők" - például Tanfolyam kiemelések - vásárlása esetén a kiemelést a Felhasználó indítja el az általa feltöltött és kiválasztott Tanfolyamokra a Kiemelés aktiválásával. A Kiemelt státusz az aktiválástól számítva kezdődik, mely a megvásárolt Opcionális kiegészítő időtartamáig érvényes.  
 • A Felhasználó választhat egyéb marketing megjelenést is (pl.: a Studi.hu portál Facebook profilján való fizetett megjelenést, kiemelt hirdetés), melyet a Szolgáltatóval történő egyeztetést követően, annak ellenértékének megfizetése után a megállapodottaknak megfelelően használhat.
 • A Felhasználónak lehetősége van a „Kipróbáltuk” rovatba való bekerülésre, melyben videók, képek illetve szöveg használatával népszerűsítheti szolgáltatásait a Studi.hu portálon, illetve annak egyéb felületein. A Felhasználó a „Kipróbáltuk” rovatban megjelenő tartalmakat a Szolgáltató és Felhasználó között létrejövő Együttműködési Megállapodás keretein belül meghatározattak szerint a Studi.hu portál részére bocsátja és hozzájárul annak a Studi Online Bt. által történő publikálásaihoz. 
 • A fizetési határidő minden esetben a megrendelés elküldésétől számított 8 naptári nap. A fizetési határidő lejártakor a díjfizetés elmaradása esetében a Szolgáltató rendszere a megrendelést automatikusan törli.
 • A sikeres fizetésről (tehát utólag) a Szolgáltató a Billingo rendszerében elektronikus számlát állít ki, melyet a Felhasználó fiókján belül a SZÁMLÁK menüpontban jelenít meg letölthető formában.
 • Mivel a Szolgáltató nem rendelkezik közösségi adószámmal, kizárólag magyarországi címre tud számlát kiállítani. Az olyan felhasználók részére, akik nem rendelkeznek magyarországi számlázási címmel, a Szolgáltató megtagadhatja a fizetős szolgáltatások nyújtását.
 • Amennyiben a Felhasználó a számlázási címnél Magyarország területén kívüli címet ad meg (bár erre elvileg nincs lehetőség), a Szolgáltató jogosult utólag a kiállított számlát STORNÓZNI, és a számlázási cím javításáig a számlán szereplő szolgáltatást a Felhasználótól megtagadni. A Felhasználó ilyen esetben köteles új, magyarországi számlázási címet megadni, melyre a Szolgáltató új számlát állít ki.
   

A szolgáltatás használata

 • A Studi.hu portál ingyenes oldalt bárki használhatja. Saját adatlap és tanfolyam feltöltésére az aktuális Promóciós időszakban meghatározott ingyenes próbaidőszak lejártával azonban csak annak van lehetősége, aki az erre vonatkozó fizetési kötelezettséget kielégítette, valamin rendelkezik magyarországi számlázási címmel.
 • A Studi.hu oldalon található tartalmak a Studi Online Bt. tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem alatt állnak.
 • A szerzői jogok bárminemű (szándékos, vagy önhibán kívüli) megsértéséből eredő minden kárért a felelősség a jogsértő Felhasználót terheli.
 • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás esetleges megszűnésével az online tartalmakat többé nem éri el, és ezért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel és kártérítéssel nem tartozik a Felhasználó felé.
 • A Szolgáltatás domain nevének megváltozása (változatlan kínálat mellett) nem minősül a Szolgáltatás megszűnésének.
 • Amennyiben a Szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a - Felhasználót terheli a felelősség.
 • A Studi Online Bt. a Felhasználók részére többféle hirdetési csomagot ajánl fel, melyek a különböző igények kiszolgálása érdekében kerültek kialakításra:
 • Az elérhető csomagok nevük szerint:
  • Alapcsomag
  • Kis csomag
  • Prémium csomag
 • A Felhasználónak lehetősége van hirdetéseinek kiemelésére, melyre a regisztrációjakor megadott jelszó és felhasználónév segítségével történő bejelentkezéskor van lehetősége, a kiemelésre vonatkozó felér megfizetését követően.
   

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 • A Szolgáltatás weboldala és a weboldalon található valamennyi tartalom, videófájl, segédanyag, fájl, szöveg, grafika, ábra - kivéve a fizetési szolgáltatók logóit és emblémáit, valamint az interneten ingyenesen elérhető és felhasználható fényképeket - a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi védelem alatt áll.
 • A Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Felhasználó írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásért
 • A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által írt, a magántanárra, oktatási intézményre  vonatkozó értékeléseit a Felhasználó nevével együtt felhasználni a szolgáltatás népszerűsítése érdekében.

 

 

Felelősség

 • Hibás teljesítés esetén a Felhasználó az érintett időszakra egyszeri árleszállítást kérhet.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a Szolgáltatás használatából vagy annak esetlegesen korlátolt működéséből ered, nem ide értve a Ptk. 6:526. §-ban foglaltakat.
 • Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Szolgáltatás használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért.
 • A Szolgáltató a Felhasználó által okozott károkért, kimaradásokért stb. nem tehető felelőssé.
 • A Szolgáltató a Felhasználók és látogatók által a weboldalra feltöltött tartalmakért nem vállal felelősséget.
 • A Szolgáltató a Felhasználó profilja alá - a Látogatók által - írt vélemények tartalmáért nem vállal felelősséget. 
 • Minden egyéb esetben a Szolgáltató kártérítési felelőssége a Szolgáltatás díjának mértékéig terjed.

 

Karbantartás

 •  A Szolgáltató a szolgáltatás legmagasabb minőségének nyújtása érdekében, online felületén rendszeres karbantartást végez(het), mely a szolgáltatás ideiglenes korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A karbantartási munkálatokat – nem kizárólag, de lehetőség szerint – 22:00 és 06:00 között végzi. A karbantartási munkálatok alkalmankénti maximális időtartama 48 óra.
 • A Szolgáltató a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.
 • Az előre tervezett karbantartások időpontjait a Szolgáltató a weboldalán legalább 2 nappal előre feltünteti.
 • A nem tervezett (hiba elhárításra irányuló) karbantartások időpontjait a Szolgáltató nem köteles előre bejelenteni.
 • A Szolgáltató műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: info@studi.hu
 • A Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért vagy bosszúságért, mely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet, tárhely leállása, DDOS támadás stb.), továbbá amely 22.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen időintervallum alatt következett be.

 

 

Elállási jog, jótállás

 • A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás (termék) természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. A sikeres díjbefizetést követően A Szolgáltató díjvisszatérítésre semmilyen körülmények között nem kötelezhető.
 • A Szolgáltató a körülményekre való tekintettel méltányosságból visszatérítheti a Szolgáltatás díját, de erre nem kötelezhető.

 

A szerződés megszűnése

 • A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Felhasználó (vagy kirívó esetekben a Szolgáltató) törli a Felhasználó ügyfélfiókját a Szolgáltató rendszeréből, amennyiben lejár az előfizetett profilja, valamint ha a Szolgáltató megszűnik vagy a Felhasználó elhalálozik.
 • Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi.
 • Vis Maior
 • Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.
 • Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 • A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, illetve az ügyfél nem jogosult kártérítésre.
   

Záró rendelkezések

 • A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
 • Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát - beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is - a Megrendelő és a Szolgáltató, illetve Szolgáltató és a Felhasználó igyekeznek bírósági úton kívül, békés úton megoldani.
 • Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

Kapcsolattartás, segítségnyújtás

 • A Felek kijelenik, hogy elfogadják az elektronikus levél (email) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. A Szolgáltató kapcsolattartásra fenntartott e-mail címei: info@studi.hu 
 • A Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot nem működtet.
 • A Szolgáltató a hivatalos Facebook oldalon (https://www.facebook.com/studi.hu/?modal=media_composer&ref=page_homepage_panel) keresztül is fogad bejelentéseket, melyekre 2 munkanapon belül reagál.
 • A Szolgáltató a Felhasználó által feltett, a Szolgáltatás működését érintő kérdésekre általában 1 munkanapon belül reagál, de előfordulhat, hogy a válaszadás ennél később történik meg.
 • A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, és kötelesek a jelen szerződést érintő lényeges körülmények megváltozásáról egymást haladéktalanul tájékoztatni.